Aktuális
Vissza
Adatvédelem

I.            Az adatkezelés lehetséges jogalapjai

Az adatkezelés történhet:

 

-          az érintett hozzájárulása [Rendelet 6. cikk 1) bek. a) pont] alapján, vagy

-           az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, [Rendelet 6. cikk 1) bek. b) pont], vagy

-          az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [Rendelet 6. cikk 1) bek. c) pont], vagy

-          az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges; [Rendelet 6. cikk 1) bek. d) pont], vagy

-          az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges [Rendelet 6. cikk 1) bek. f)]

 

a.)  Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

 

Amennyiben a Társaság hozzájáruláson alapuló adatkezelést kíván végezni, az érintett hozzájárulását kell kérni.

 

Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Társaság internetes honlapjának  megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak. 

 

A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

 

Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik – pl, értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése - a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.

 

A Társaság nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

 

A hozzájárulás alapján történő adatkezelésről szóló nyilatkozatot a Társaság ügyfélszolgálatán, ennek hiányában postai vagy elektronikus úton megküldött írásbeli nyilatkozatával bármikor szabadon megváltoztathatja.  Az Érintett adatkezelési nyilatkozatai közül a legutóbbi keltezésű az érvényes.  A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

 

b) Szerződés teljesítéséből eredő adatkezelés

 

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. [Rendelet 6. cikk b)]

 

c) Jogszabályi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés:

 

Ebben az esetben nincs szükség az Érintett személy hozzájárulásának beszerzésére. A kezelt adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabály rendelkezései az irányadók.

 

Az érintettel közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

 

d) Létfontosságú érdek védelméből eredő adatkezelés

 

Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges. [Rendelet 6. cikk d)]. Az adatkezelést jogszerűnek kell tekinteni akkor, ha az érintett vagy más természetes személy közérdekű érdekeinek védelmében történik. Más természetes személy létfontosságú érdekére hivatkozni egyéb jogalap hiányában lehetséges. Fontos közérdekből és létfontosságú érdekből történhet adatkezelés például humanitárius okból, járványok és terjedéseik nyomon követéséhez, vagy humanitárius vészhelyzetben természeti vagy ember által okozott katasztrófák esetében.

 

e) Jogos érdek érvényesítése (Érdekmérlegelési jogalap)

 

Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek [Rendelet 6. cikk f)]. Pl.  az Érintett az adatkezelő szerződéses partnere vagy képviselője (Rendelet (47) preambulum bekezdés)

 

II.          Az adatkezelés során követett elvek

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

 

Célhoz kötöttség

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet és azokat nem kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés). Társaságunk a kezelt személyes adatot az adatkezelésről való tudomásszerzését követően haladéktalanul törli, ha megállapítja, hogy cél nélküli, vagy a cél eléréséhez szükségtelen adatkezelés valósult meg.

 

Adattakarékosság

A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

 

Pontosság

A személyes adatok pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

 

Korlátozott tárolhatóság

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor.

 

Integritás és bizalmas jelleg

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is.

 

III.        A személyes adatok továbbításának esetei

Az adatkezelés céljához szükséges adatok átadhatók azoknak:

 

a)  akik a megbízásunk alapján a számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfél-tájékoztatást végzik,

 

b) bérszámfejtést, tárhely szolgáltást, postai- és futárszolgálat szolgáltatást, világháló-portál szolgáltatást végzik,

 

c) jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére,

 

d) a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, valamint az arra hatáskörrel rendelkező nyomozó hatóságoknak, az ügyésznek, valamint a bíróságnak,

 

e) a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak.

 

f) megbízása alapján a hibaelhárítást illetőleg az ügyfél-tájékoztatást végzik,

 

g) hibaelhárítás érdekében közreműködő szervezetnek

 

h) akik a megbízásunk alapján a panasz ügyintézését, illetőleg az ügyfél-tájékoztatást végzik

 

i) akik részére az adatok megküldését jogszabály írja elő (pl. adóhatóság)

 

j) Társaságunk az érintett(ek) illetve saját jogos érdekeinek védelme érdekében jogosult jogi szolgáltatás (elsősorban ügyvédek és ügyvédi irodák) igénybevételére, melynek során az érdekérvényesítéssel összefüggő személyes adatok a jogi szolgáltató mint adatfeldolgozó részére átadhatóak, azzal, hogy az ügyvédet az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény szerinti titoktartási kötelezettség terheli.

 

IV.        Adatfeldolgozók igénybevétele

Társaságunk a szolgáltatásai nyújtásához adatfeldolgozókat vehet igénybe. Az adatfeldolgozók feladatai kiterjedhetnek az alábbi tevékenységek elvégzésére:

- számlázással kapcsolatos tevékenység (nyomtatás és postázás),

- bérszámfejtés

- könyvelés

- informatikai rendszerüzemeltetés,

- marketing tevékenység,

- ügyfélszolgálati tevékenység,

- hibajavítási tevékenység,

- követeléskezelés

- egészségügyi alkalmasság felmérése

- személy és vagyonvédelem

- tevékenységünk támogatása, a teljesítés elősegítése, alvállalkozó bevonása

 

Az adatfeldolgozók aktuális listájáról kérelemre írásban tájékoztatjuk ügyfeleinket és a hírlevél rendszerünk feliratkozóit.

 

 Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai: http://www.gramophone.hu/aktualis/adatvedelem1

 

youtube

Kérjük jelentkezzen be, hisz regisztrált felhasználóként, akár kedvezményesebb árakra is jogosult lehet!

Bejelentkezés

Még nem regisztrált? Ide kattintva megteheti

Regisztráció